Jau vairāk, nekā 20 gadus Rīgā ebreju bērniem ir iespēja mācīties privātajā skolā.
Cik strauji skrien laiks... Mūsu pirmie absolventi  jau paši ir vecāki.
Mainās laiks, mainās arī skola. Šodien mūsu skolā var apgūt zināšanas pēc šādām programmām:
 - pirmskolas vecuma bērniem – Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma

 - pamatskola – Pamatizglītības mazākumtautību programma 

 - vidusskola - Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
Šajā mācību gadā pēc vecāku vēlēšanās un skolēnu spējām mēs aprobējam programmu „Eksternāts”.
Veidojot stundas, mūsu skolotāji ņem vērā katra skolēna individuālās īpatnības. Ja skolēnam radušās grūtības mācību vielas apguvē, tad tās var atrisināt skolotāja konsultāciju laikā.
Skolā darbojas Metodiskā padome, kuras mērķis ir zināšanu kvalitātes uzlabošana.
Jau vairākus gadus vecāko klašu skolēni veic pētnieciskos darbus. Šajā mācību gadā plānojam piedalīties pilsētas zinātniskajā konferencē.
Vecāko klašu skolēnu izglītošanai lielu uzmanību pievēršam tehniskā cikla mācību priekšmetiem, protams, neaizmirstam arī sākumposmu. Jau no 1. klases bērni mācās četras valodas: krievu, latviešu, angļu un ivrita valodu, matemātiku un iepazīst apkārtējo vidi.
Mūsu skola izceļas ar to, ka Latvijas IZM akreditēto programmu ietvaros mūsu skolēni mācās savas tautas vēsturi un tradīcijas, kā arī apgūst ebreju filozofiju.
Ļoti svarīga mums ir skolas kultūra, skolēnu savstarpējās attiecības, kā arī katrs skolēns individuāli.
Skolas gaisotnes uzturēšanai regulāri tiek rīkoti disputi, apaļie galdi, dažādi svētki. Kopā sagaidām Šabatu un atzīmējam dzimšanas dienas.
Ņemot vērā skolēnu nacionālo pašidentifikāciju, 15 gadu ilgā darba pieredze rāda, ka mūsu radītie darba un mācību apstākļi ir veiksmīgi harmoniskas personības attīstībai, augstvērtīgas humanitārās un tehnisko-dabaszinātņu izglītības garants.